Ceny prác

Cena každého projektu je určovaná individuálne.

Pri stanovení ceny rozhoduje veľkosť, resp. zložitosť projektu, rozsah statických výpočtov a projektovej dokumentácie, a určuje sa podľa aktuálneho sadzobníka cien projektových prác platného v danej krajine, napr.:
  • v Slovenskej republike je smerodajný „Sadzobník pre navrhovanie cien projektový prác a inžinierskych činností“ (vyd. Unika)
  • v Poľskej republike podľa sadzobníka „ Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych“ (vyd.IPB)
Výšku ceny projektu ovplyvňuje aj trvanie spolupráce – tz. že pri pravidelnej a dlhodobejšej spolupráci sú ceny projektov výhodnejšie.